Student List
Neelam Arun
11/141, Vikas Nagar, LUcknow (UP) Pincode-226022
(Tel) 8090235562
email: neelamarun@ymail.com
Mayurdan Kanubhai Gahdhavi
313, Rameswar Nagar Near Asha Apartment Jamnagar-361008 Gujarat, India
(Tel) 9904718161
email: mayur.gadhavi111@gmail.com
Samaresh Samanta
C/O- Biswanath Samanta. Vill-Belpukur, P.O.-Ajodhya, Dist- Howrah, Pin-711312
(Tel) +91 9800681863
email: ss.lingula@gmail.com
Ramchandra Khileri
College of Fisheries science, Rajendra bhavan road, Junagadh Agricultural University, Veraval, Gujarat-362265
(Tel) 9913222833
email: rckhileri@gmail.com